INZERCIA PRE KUTILOV

- vyrábaš, ponúkaš služby, chováš, pestuješ...

Online bazár pre šikovných a podnikavých !

 1. Základné pojmy

Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom služby je:
Martin Varga A-JE-TO
Pri Dobrotke 165/47, 94901 Nitra, Slovensko
IČO: 45489009, DIČ: 1042447395, IČ DPH: nie je platca DPH

č.ž.reg: 430-37618

Služba - internetová stránka prevádzkovaná na doméne www.kutilko.sk. Služba poskytuje svojim Používateľom prístup k inzerátom 365 dní v roku s výnimkou plánovaných odstávok.

Používateľ – osoby a firmy, ktoré pomocou softwarového vybavenia a počítačového zariadenia využívajú služby sprístupnené Prevádzkovateľom na webovej stránke www.kutilko.sk

Prevádzkovateľ poskytuje službu používateľom na základe tu stanovených podmienok .

2. Základné podmienky

Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov a nepreberá žiadne záruky za pôvod a kvalitu, za dodanie a prevzatie, zaplatenie ako aj upotrebiteľnosť inzerciou ponúkaných vecí a služieb.

Využívanie služieb portálu kutilko.sk je možné len po súhlase používateľa s podmienkami inzercie.

Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak upravovať služby portálu bez predchádzajúceho súhlasu používateľov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na rozoslanie newslettera, alebo iného informačného alebo propagačného e-mailu.

 

3. Ochrana osobných údajov

 1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje, za účelom poskytovania služieb na portáli kutilko.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov.
 2. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám.

      3. Zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte nenesie prevádzkovateľ vtedy, ak sa ich zmocní tretia osoba nelegálnym spôsobom.

      4. Používateľ služby berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ môže uchovávať informácie o vašom účte a obsahu, môže ich legálne zverejniť ak to vyžaduje zákon. Tiež beriete na vedomie a zároveň súhlasíte, že obsah nachádzajúci sa v sponzorských reklamách je chránený autorskými právami, obchodnými značkami, patentmi, alebo inými vlastníckymi právami a zákonmi.

 1. Registrovanie a prihlásenie používateľa, zrušenie účtu.

Využívanie služieb portálu nie je podmienené registráciou.

Pri registrovaných používateľoch po zaregistrovaní sa obdržíte potvrdzovací mail k vášmu účtu. Súhlasíte, že okamžite upozorníte prevádzkovateľa na nepovolené používanie vášho účtu alebo hesla alebo na iné porušenie bezpečnosti. V prípade poskytnutia nepravdivých, neplatných alebo nekompletných informácií prevádzkovateľ služby má právo pozastaviť, obmedziť alebo zrušiť váš účet aj bez predošlého upozornenia.

Zrušenie vášho účtu zahrňuje odstránenie prístupu do všetkých ponúk v rámci služby, vymazanie vášho hesla. Tiež súhlasíte, že všetky zrušenia z príčiny vykoná prevádzkovateľ podľa svojho vlastného uváženia a že prevádzkovateľ nebude niesť právnu zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek zrušenie vášho účtu k službe.

Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb portálu

 1. Zodpovednosť používateľov služby

Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografii. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:

 1. môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),
 2. je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR.
 3. Používateľ služby súhlasí so skutočnosťou,  že sú v rozpore z týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami nižšie vymenované  činnosti:
 4. šírenie obsahu, ktorý je nezákonný, výhražný, hrubý, obťažujúci, narušujúci súkromie inej osoby.
 5. vydávanie sa za inú osobu alebo za pracovníka služby.
 6. pozmeňovanie údajov a v snahe utajiť pôvod obsahu posielaného cez služby.
 7. šírenie informácií,  ktoré porušujú patent, obchodnú známku, obchodné tajomstvo, autorské právo alebo iné majetkové právo
 8. šírenie nevyžiadanej alebo neoprávnenej reklamy
 9. šírenie materiálov, ktoré obsahujú softverové vírusy alebo iné počítačové súbory alebo programy určené na rušenie alebo obmedzenie funkčnosti počítačového softvéru.
 10. za hrubé porušovanie sa považuje používať inzertnú službu a jej obsah na účely kopírovania, obchodovania s jej obsahom, predaj a akékoľvek iné komerčné účely.
 11. vkladanie duplicitných inzerátov, fiktívnych inzerátov a inzerátov vytvorených na účel podvodu kupujúceho.
 12. vkladanie inzerátov do iných kategórií, než kam patria, tieto inzeráty sú mazané (prípadne presunuté prevádzkovateľom).
 13. vkladanie orámovaných alebo inak zvýrazňovaných obrázkov, čím by sa inzerát jasne odlišoval od ostatných a tým by bol zvýhodnený na úkor ostatných.
 14. mazať a následne pridávať rovnaký inzerát za účelom zobrazovania sa v najnovších ponukách. Toto akceptujeme až po 3 týždňoch.

Používateľ súhlasí a berie na vedomie že , poskytovaná služba a softvér v tejto službe zahrnutý môže obsahovať bezpečnostné prvky, ktoré dovoľujú, aby boli digitálne materiály chránené.

Používateľ služby berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ môže kontrolovať obsah inzercie, prezerať, odmietnuť alebo odstrániť obsah, ktorý porušuje podmienky používania. Používateľ súhlasí, že musí znášať riziko spojené s využívaním obsahu inzerátu, s jeho dôveryhodnosťou.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami kutilko.sk alebo dobrými mravmi. 

 1. Zodpovednosť za škody

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb kutilko.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. 

Prevádzkovateľ inzertného portálu si vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať alebo ukončiť trvalo alebo dočasne službu (alebo nejakú jej časť) s upozornením alebo bez upozornenia. Súhlasíte, že prevádzkovateľ nebude právne zodpovedný voči vám alebo tretej strane za akúkoľvek modifikáciu, prerušenie alebo ukončenie služby.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť kutilko.sk, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie.

Súhlasíte so zbavením sa zodpovednosti prevádzkovateľa a jej zamestnancov a obchodných partnerov proti škode z nároku alebo požiadavky, vznesenej treťou stranou z dôvodu alebo dôsledku obsahu, ktorý odošlete elektronicky, poštou  alebo ho inak urobíte dostupným prostredníctvom služby. Súhlasíte, že prevádzkovateľ nebude právne ani inak zodpovedný za stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu vzniknutú v dôsledku všetkých jednaní alebo v dôsledku prítomnosti inzerentov na službe.

Používateľ berie na vedomie, že používanie služby je výhradne na jeho vlastné riziko. 

 1. Reklamačný poriadok

V prípade záujmu o reklamáciu je používateľ povinný písomne kontaktovať prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: kutilko

Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

Prevádzkovateľ portálu www.kutilko.sk je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

 1. Záverečné ustanovenia

 Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portálu. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

Používateľ a prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené podmienkami inzercie sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.